Jesteś tutaj

Techniki badawcze

Zakład Chemii Fizycznej dysponuje następująca aparaturą badawczą i oprogramowaniem:

Posiadana aparatura:

  1. Spektrometr EPR na pasmo X, MiniScope MS200, Magnet Tech
  2. Spektrofotometr fluorescencyjny LS55, Perkin Elmer
  3. Chromatograf cieczowy wysokociśnieniowy HPLC z detektorem DAD: Hitachi Chromaster HPLC system
  4. Spektrofotometr skanujący UV-VIS, UV-2101PC, Shimadzu
  5. Chromatograf gazowy: GC-14A, Shimadzu, z detektorem FID
  6. Serwer i oprogramowanie do modelowania molekularnego

Prowadzone badania naukowe i techniki badawcze:

Zakład prowadzi badania struktury związków chemicznych metodami spektroskopowymi (magnetyczny rezonans jądrowy w roztworach i ciele stałym, elektronowy rezonans paramagnetyczny, widma w ultrafiolecie i świetle widzialnym).
Prowadzone są badania struktury nowo syntetyzowanych związków chemicznych o potencjalnym działaniu leczniczym oraz związków izolowanych z leczniczych surowców roślinnych. Struktura i konformacje związków modelowych są optymalizowane obliczeniowymi metodami chemii kwantowej ab initio i półempirycznymi.

Zakład współpracuje z Wydziałami Chemii i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi, Laboratorium NMR Wydziału Chemii Wolnego Uniwersytetu w Berlinie (Niemcy), Laboratorium NMR i IR Wydziału Chemii Uniwersytetu M. Lutra w Halle (Niemcy), Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Petersburskiego (Rosja) oraz Wydziałem Chemii Uniwersytetu w Sofii (Bułgaria).


Software :

Gaussian 03
HyperChem v 8.0
Tripos v. 8.0
Statistica